Výběrové řízení na rezidenční místo

29.06.2024

Naše zařízení MUDr. Eva Novotná s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství, 

seznam rezidenčních míst: 1. rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

přihlášky do výběrového řízení lze podávat od 1.7. do 31.7.2024 na adresu Budovatelů 420, 538 43 Třemošnice.

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem 4-40 bodů

Způsob hodnocení:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40 bodů)

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe 


V Třemošnici dne 29.6.2024